برای بزرگ شدن کلیک کنید

چاپ ششم کتاب زبان عمومی ارشد از نیمه تیرماه به بازار آمد


این چاپ از کتاب در راستای برنامه ریزی آزمون بزرگ کشوری، ویرایش کامل شده است و علاوه بر آزمون های سال 1393، برای هر فصل گرامر نیز 2 آزمون شبیه سازی شده با پاسخ تشریحی قرار گرفته است و کار جدید که برای اولین بار در ایران انجام گرفته است، ارائه واژگان 15 سال گذشته آزمون های کلیه رشته ها می باشد که تعداد تکرار هر واژه در این سال ها نیز همراه آن ارائه شده است.
با بازنویسی مجدد این کتاب و

به منظور کارآمدتر شدن ساختار آن و حذف موارد غیر ضروری و تأکید بر موارد ضروری و مهم،

حجم این چاپ از کتاب بطور قابل توجهی از چاپ قبلی کمتر است،

تعداد تستها و آزمونهای شبیه سازه شده بیشتری دارد،

این چاپ از کتاب، حاوی شماره سریال شرکت در آزمون رایگان کشوری می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از ویژگیهای این کتاب، به بخش کتاب ها مراجعه نمایید.

موفق باشید


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی