2186 بار مشاهده شده

,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure












طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی